Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
O2 4you is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 62025759.

Artikel 2. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door O2 4you gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en mondelinge overeenkomsten.

Artikel 3. Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de algemene voorwaarden, instemming met invulling van “intakeformulier”, (welke na het eerste contactmoment aangeleverd en geretourneerd wordt aan O2 4 you) en overeenstemming met tijd en datum eerste afspraak. Na het eerste gratis intakegesprek zal in overleg de contactdata bepaald worden.
Zodra O2 4you heeft beoordeeld dat een overeenkomst niet wenselijk is, zal dit onder vermelding van de reden worden meegedeeld. Na het aangaan van de overeenkomst houdt O2 4you zich het recht voor om deze overeenkomst, indien omstandigheden daarvoor aanleiding geven, te ontbinden.

Artikel 4. Persoonsgegevens & geheimhouding
4.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.2 Door het aangaan van een overeenkomst met O2 4you wordt aan
O2 4you toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal O2 4you uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. De gegevens zullen nooit voor andere doeleinden gebruikt worden of worden doorverkocht.
4.3 O2 4you heeft geen meldingsplicht aan Centrale Registers, er wordt op geen enkele wijze gegevens aan derden verstrekt.

Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5.1 De genoemde prijs is inclusief BTW. Het bedrag dient vooraf aan het eerste betaalde consult betaald te zijn. De vervolgsessies zullen per factuur in rekening gebracht worden. Deze factuur dient binnen 14 dagen na faktuurdatum betaald te worden. Er kan geen sprake zijn van opschorten of verrekening van enige betaling. Mocht er na een betalingsherinnering niet binnen gestelde termijn betaald zijn dan zijn er inkassokosten verschuldigd van 15% over het faktuurbedrag.
5.2 Facturen kunnen niet ingediend worden bij uw verzekeraar.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
O2 4you is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade. De klant vrijwaart O2 4you tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 7. Annulering of overmacht
7.1 Er kunnen omstandigheden denkbaar zijn waarbij de afspraak in alle redelijkheid en billikheid geannuleerd dient te worden. Graag uw afmelding 24 uur van te voren. Ook
O2 4you zal u in dat geval binnen 24 uur informeren.
7.2 Mocht O2 4you aan 7.1 twijfelen dan wordt verwezen naar artikel 3.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op alle rechten, verplichtingen, en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© 2015 O24you | KvK Amsterdam62025759| BTW-nummer NL191392650B01